Voľné pracovné pozície v SOŠ polytechnickej, Ružomberok


Pedagogický asistent
Špeciálny pedagóg
Školský psychológ
Majster odbornej výchovy
Učiteľ odborných chemických predmetov

Požadované doklady k osobnému pohovoru je potrebné doručiť poštou,
emailom alebo osobne do 12. 06. 2020.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom. S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov, bude zamestnávateľ nakladať v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ing. Anna Kyseľová
riaditeľka poverená vedením školy

OZNAM

Vyhláška o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike č.508/2009 Z.z. sa z dôvodu pandémie nového koronavírusu COVID-19 uskutoční podľa  záujmu žiakov IV. AM odboru mechanik mechatronik až v septembri 2020 (bližšie informácie a termín bude zverejnený na stránke školy   v priebehu mesiaca september 2020).

Ing. Anna Kyseľová
riaditeľka poverená vedením školy

Oznámenie o neklasifikovaných predmetoch

Podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele každého predmetu kvalitou, resp. plnohodnotnou realizáciou, z toho dôvodu budú tieto predmety neklasifikované:

Odborný výcvik,  Odborná prax, Občianska náuka,  Etická výchova, Náboženstvo, Telesná a športová výchova, Športová príprava, Programovanie CNC strojov, Grafické systémy,  Úvod do sveta práce , Elektrotechnické kreslenie.

Maturanti budú klasifikovaní zo všetkých predmetov okrem predmetov:
                                                                                 Úvod do sveta práce,                                                                            Programovanie CNC strojov.

                                                     Ing. Kyseľová Anna
riaditeľka poverená vedením školy

Upozornenie pre žiakov k neklasifikovaným predmetom

 Predmety,  ktoré nebudú klasifikované musia byť absolvované. To znamená,  že úlohy zadávané vyučujúcimi musia byť splnené.

V opačnom prípade budete po rozhodnutí Pedagogickej rady komisionálne skúšaní.

                                                                 Ing. Kyseľová – poverená riaditeľka školy

Oznámenie ministerstva školstva

Oznámenie pre rodičov a žiakov.

Na základe Usmernenia Ministerstva školstva zo dňa 06. 04. 2020 k hodnoteniu žiakov je nevyhnutné, aby žiaci plnili úlohy podľa zadania vyučujúcich.

Žiaci, ktorí zo subjektívnych príčin neplnia požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania budú na základe rozhodnutia Pedagogickej rady pred postupom do vyššieho ročníka povinní robiť komisionálne skúšky.

                     Ing. Kyseľová – poverená riaditeľka

Opatrenia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR  proti šíreniu koronavírusu zo dňa 24.03.2020:

 

Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

„Písomné maturity“ sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda „ústne maturity“, by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

„Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka,“ ubezpečuje minister školstva.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.

Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.

Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

„Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, “  vyhlásil minister Branislav Gröhling.

Zároveň Vám zasielame aktuálnu informáciu zo dňa 25.03.2020 o tom ,že NR SR schválila ministrovi školstva právo vo výnimočných situáciách meniť zákonom dané termíny v rámci organizácie školského roka:

Minister školstva bude po novom môcť v jednoznačne vymedzených situáciách rozhodnúť o termínoch prijímacích skúšok, zápisov do základnej školy, či maturitných skúšok mimo termínov ustanovených zákonom o výchove a vzdelávaní. V rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu to včera schválili poslanci Národnej rady SR v skrátenom legislatívnom konaní vládnou novelou školského zákona.

„Skúsenosti v aktuálnej situácii ukázali, že pri viacerých termínoch môže byť potenciálne potrebná operatívna reakcia príslušných subjektov (ministerstva, okresných úradov v sídle kraja, riaditeľov) v nadväznosti na zákonom ustanovené intervaly,“ uvádza sa v predkladacej správe návrhu.

Minister školstva, vedy výskumu a športu SR Branislav Gröhling už včera avizoval rozhodnutie posunúť termín podávania prihlášok na stredné školy a nadväzne aj termíny prijímacích skúšok na SŠ, prihlasovanie do materských škôl, zápisy do základnej školy, ako aj obdobie ústnych maturít.

 

OZNAM

Milí študenti,
mimoriadne situácie si vyžadujú mimoriadne riešenia.
Z dôvodu šírenia korona vírusu máme školy zatvorené, ale nemáme prázdniny.
Vyučovanie pokračuje, síce obmedzene a v inej elektronickej podobe.
Sledujte pravidelne Edupage a pracujte na úlohách, ktoré vám budú zadávať vyučujúci.
V prípade nejasnosti sa cez Edupage skontaktujte s vyučujúcimi.
Verím, že spoločnými silami sa nám podarí túto zložitú situáciu zvládnuť.

Ing. Anna Kyseľová, poverená riadením školy.