Usmernenie k otvoreniu školy

Na základe odporúčania ŽSK aj od 22. 06. 2020 sa bude vykonávať vzdelávací proces

na našej škole formou dištančného vzdelávania.

Škola pre študentov bude otvorená len v dňoch 29. 06. 2020 (odovzdanie učebníc)

a 30. 06. 2020 (odovzdanie vysvedčení) pri dodržaní pokynov hlavného hygienika.

                                              Ing. Kyseľová – riaditeľka poverená vedením školy

Oznámenie o neklasifikovaných predmetoch

Podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele každého predmetu kvalitou, resp. plnohodnotnou realizáciou, z toho dôvodu budú tieto predmety neklasifikované:

Odborný výcvik,  Odborná prax, Občianska náuka,  Etická výchova, Náboženstvo, Telesná a športová výchova, Športová príprava, Programovanie CNC strojov, Grafické systémy,  Úvod do sveta práce , Elektrotechnické kreslenie.

Maturanti budú klasifikovaní zo všetkých predmetov okrem predmetov:
                                                                                 Úvod do sveta práce,                                                                            Programovanie CNC strojov.

                                                     Ing. Kyseľová Anna
riaditeľka poverená vedením školy

Upozornenie pre žiakov k neklasifikovaným predmetom

 Predmety,  ktoré nebudú klasifikované musia byť absolvované. To znamená,  že úlohy zadávané vyučujúcimi musia byť splnené.

V opačnom prípade budete po rozhodnutí Pedagogickej rady komisionálne skúšaní.

                                                                 Ing. Kyseľová – poverená riaditeľka školy

Oznámenie ministerstva školstva

Oznámenie pre rodičov a žiakov.

Na základe Usmernenia Ministerstva školstva zo dňa 06. 04. 2020 k hodnoteniu žiakov je nevyhnutné, aby žiaci plnili úlohy podľa zadania vyučujúcich.

Žiaci, ktorí zo subjektívnych príčin neplnia požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania budú na základe rozhodnutia Pedagogickej rady pred postupom do vyššieho ročníka povinní robiť komisionálne skúšky.

                     Ing. Kyseľová – poverená riaditeľka