OZNAM

Od 12. 04. 2021 pokračuje prezenčné vyučovanie končiacich ročníkov

a OVY všetkých ročníkov 5 + 1 (rozpis v prílohe). Podmienkou je negatívny test nie starší ako 7 dní

u plnoletých žiakov a u neplnoletých aj Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.

Prílohy:

Prezenčné vyučovanie OVY 1. ročnikov 12.4.-16.4.2021(2)

Prezenčné vyučovanie OVY 2. ročnikov 12.4..-16.4.2021

Prezenčné vyučovanie OVY 3. ročnikov 12.4..-16.4.2021

Ing. Anna Kyseľová
riaditeľka poverená vedením školy

Promo video k odborom
na SOŠ polytechnickej v Ružomberku

 

OZNAM
Od 7. 04. 2021 bude pokračovať prezenčné vyučovanie len žiakov končiacich ročníkov (3. F, 4. A, 2. N). Žiaci sa preukážu negatívnym testom nie starším ako 7 dní. Ostatní žiaci sa budú učiť dištančnou formou.
Ing. Anna Kyseľová
riaditeľka poverená vedením školy

Prezentačné video – štúdium na SOŠ polytechnickej v systéme duálneho vzdelávania v spolupráci s Mondi SCP