Oznámenie ministerstva školstva

Oznámenie pre rodičov a žiakov.

Na základe Usmernenia Ministerstva školstva zo dňa 06. 04. 2020 k hodnoteniu žiakov je nevyhnutné, aby žiaci plnili úlohy podľa zadania vyučujúcich.

Žiaci, ktorí zo subjektívnych príčin neplnia požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania budú na základe rozhodnutia Pedagogickej rady pred postupom do vyššieho ročníka povinní robiť komisionálne skúšky.

                     Ing. Kyseľová – poverená riaditeľka