Oznámenie o neklasifikovaných predmetoch

Podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele každého predmetu kvalitou, resp. plnohodnotnou realizáciou, z toho dôvodu budú tieto predmety neklasifikované:

Odborný výcvik,  Odborná prax, Občianska náuka,  Etická výchova, Náboženstvo, Telesná a športová výchova, Športová príprava, Programovanie CNC strojov, Grafické systémy,  Úvod do sveta práce , Elektrotechnické kreslenie.

Maturanti budú klasifikovaní zo všetkých predmetov okrem predmetov:
                                                                                 Úvod do sveta práce,                                                                            Programovanie CNC strojov.

                                                     Ing. Kyseľová Anna
riaditeľka poverená vedením školy