Usmernenie k otvoreniu školy

Na základe odporúčania ŽSK aj od 22. 06. 2020 sa bude vykonávať vzdelávací proces

na našej škole formou dištančného vzdelávania.

Škola pre študentov bude otvorená len v dňoch 29. 06. 2020 (odovzdanie učebníc)

a 30. 06. 2020 (odovzdanie vysvedčení) pri dodržaní pokynov hlavného hygienika.

                                              Ing. Kyseľová – riaditeľka poverená vedením školy