Oznam zákonným zástupcom a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.


Pokyny pre zákonných zástupcov a žiakov

Pokyny týkajúce sa organizácii a podmienok výchovy a vzdelávania na SOŠ polytechnickej v Ružomberku po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 na obdobie školského roku 2020/2021.

Zákonný zástupca a žiak:

 1. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (zdravotný dotazník).
 2. Po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni predloží vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 3. V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného lekára, vyučujúceho a riaditeľku školy.
 4. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Plnoletí žiaci plnia uvedené povinnosti osobne.
 5. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri jeho odchode zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 6. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 7. Povinnosť dezinfekcie rúk žiakov pri vstupe do budov.
 8. Žiak povinne nosí rúško vo všetkých vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy a dielňach v interných priestoroch školy.
 9. Žiak dodržiava hygienické pravidlá pri kašľaní a kýchaní.
 10. Po použití toalety dôkladne umyť ruky mydlom a utrieť papierovou utierkou. Na toaletách udržiavať poriadok.
 11. Ak žiak v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, informuje príslušného vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľku školy a je umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti na 1. poschodí (č. C 203) a kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne.
 12. Odborná prax a odborný výcvik sa riadi aktuálnymi nariadeniami ÚVZ SR.
 13. Pokrmy v jedálni vydáva personál vrátane čistých príborov zabalených v servítke. Žiaci si sami nebudú brať ani pitie. Do jedálni vstupujú v odstupoch.
 14. Podľa možnosti stravovanie žiakov v čase od 10.35 h. (cez veľkú prestávku) pod pedagogickým dozorom, žiaci na OVY od 11.00 h. pod dozorom majstrov.

 

Vypracovala: Ing. Kyseľová A. – riaditeľka poverená vedením školy

Ružomberok 24. 08. 2020


Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti