Kategória: Oznamy

Výsledky 1. kola prijímacích skúšok zo 14. a 17. mája 2018

OZNAM – otvorenie denného nadstavbového štúdia

Riaditeľ SOŠ polytechnickej, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok oznamuje, že v školskom roku 2018 / 2019 otvára denné nadstavbové štúdium

Študijný odbor Kód odboru Forma štúdia Druh vzdelávania Počet tried Počet žiakov
dopravná prevádzka 3757 L denná nadstavbové štúdium 1,0 24

Na denné nadstavbové štúdium sa môžu prihlásiť absolventi učebných odborov:

 2487 H 01 autoopravár – mechanik
 2487 H 02 autoopravár – elektrikár

 Uchádzači o denné nadstavbové štúdium podávajú prihlášky do 31. mája 2018 na riaditeľstve SOŠ P Ružomberok a pred prijímacími skúškami sa musia preukázať výučným listom v príslušnom učebnom odbore.

Kritéria k prijímaciemu konaniu nájdete tu.


Mgr. V. Pančík, riaditeľ školy

SOŠ polytechnická Ružomberok ponúka na prenájom nebytové priestory v areáli školy na Sládkovičovej ulici 104, Ružomberok.

Informácie poskytne : Ing. Mirek, tel.č.: 0905 633 004

SOŠ polytechnická Ružomberok ponúka na prenájom dielenské a skladovacie priestory vo svojich dielňach, ktoré sú v areáli MONDI SCP, a.s. Ružomberok.

Informácie : Ing. Mirek, tel.č.: 0905 633 004