Nadstavbové štúdium v šk. roku 2018/2019

Riaditeľ SOŠ polytechnickej, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok oznamuje, že v školskom roku 2018 / 2019 otvára denné nadstavbové štúdium

Študijný odbor Kód odboru Forma štúdia Druh vzdelávania Počet tried Počet žiakov
dopravná prevádzka 3757 L denná nadstavbové štúdium 1,0 24

Na denné nadstavbové štúdium sa môžu prihlásiť absolventi učebných odborov:

 2487 H 01 autoopravár – mechanik
 2487 H 02 autoopravár – elektrikár

 Uchádzači o denné nadstavbové štúdium podávajú prihlášky do 31. mája 2018 na riaditeľstve SOŠ P Ružomberok a pred prijímacími skúškami sa musia preukázať výučným listom v príslušnom učebnom odbore.

Kritéria k prijímaciemu konaniu nájdete tu.


Mgr. V. Pančík, riaditeľ školy