Školský program prevencie drogových závislostí a prevencie sociálno-patologických javov
na školský rok 2016/2017.

Plán činnosti a úlohy vytýčené na školský rok 2016/2017 sú v súlade s plánom práce školy, jej výchovno-
vzdelávacími cieľmi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR pre šk. rok 2016/2017.

Cieľ:
Cieľom protidrogovej prevencie je zisťovať stav drogových závislostí v škole a v jednotlivých ročníkoch.
Oboznamovať žiakov so škodlivosťou a nebezpečenstvom drog či iných závislostí. Bojovať proti šikanovaniu,
záškoláctvu a usmerňovať žiakov, aby svoj voľný čas využívali čo najefektívnejšie. Realizovať aktivity
zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania, delikvencie a kriminality, ako aj na podporu
právneho vedomia žiakov. Zapájať sa do akcií, ktoré znižujú vznik drogových či iných závislostí aj v
celospoločenskom meradle. Otvorene podporovať boj proti fajčeniu, alkoholizmu, ale aj šikanovaniu a
záškoláctvu na pôde školy. Oboznamovať žiakov s nebezpečenstvom virtuálnych drog (počítačové hry, TV,
DVD...) a minimalizovať prejavy xenofóbie, rasizmu, intolerancie a antisemitizmu. Realizovať preventívne
aktivity v oblasti predchádzania obchodovania s ľuďmi a besedy na tému riziká práce v zahraničí a prevencia
pred neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou. Vytvoriť zdravé, pozitívne školské prostredie motivujúce
žiakov k správnym postojom k návykovým látkam a zdravému životnému štýlu.

Úlohy:

· Realizovať so žiakmi prvých ročníkov test príťažlivosti drogy. S výsledkami oboznámiť  triednych
učiteľov. Odhalené problémy riešiť v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, rodičmi,
výchovným poradcom a odborníkmi z Rk-Prerod.
· Realizovať projekty zamerané na aktivity, ktoré vyjadrujú postoj žiaka k téme alebo historickej udalosti
pod názvom „Kto nepozná svoju históriu, tak sa z nej nepoučí a stále ju opakuje“
· So žiakmi druhých ročníkov realizovať test a prednášky na tému:  šikanovanie. S výsledkami
oboznámiť  triednych učiteľov. Odhalené problémy riešiť v spolupráci s triednymi učiteľmi, rodičmi, 
vedením školy, výchovným poradcom a odborníkmi z CPPPaP.
· Počas celého školského roka nadväzovať kontakty s odborníkmi a pokračovať v spolupráci s nimi.   
· Organizovať preventívne aktivity v spolupráci s Nízkoprahovým denným centrom pre deti a rodinu -
Prerod Rk, Okresným riaditeľstvom PZ v Ružomberku, Okresnou prokuratúrou v Ružomberku, RÚVZ
v Lipt. Mikuláši a CPPPaP v Ružomberku
· Zapájať sa do akcií, ktoré organizuje Žilinský samosprávny kraj, mesto Ružomberok.
· Podporovať činnosť školskej rady a v spolupráci s ňou organizovať rôzne mimoškolské aktivity pre
našich študentov.
· V rámci plnenia úloh vyplývajúcich  z Koncepcie boja proti extrémizmu, rasizmu, xenofóbie,
antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie organizovať prednášky, výchovné exkurzie, súťaže pre
žiakov v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ
· Zúčastňovať  sa  vzdelávacích kurzov a seminárov týkajúcich sa prevencie sociálno - patologických
javov, ktoré zvyšujú odbornú spôsobilosť koordinátora.
· Zorganizovanie besied s pamätníkmi fašistického prenasledovania a teroru, resp. s ich rodinnými
príslušníkmi
· Zabezpečiť spoluprácu s rodičmi, popr. zákonnými zástupcami v oblasti prevencie, informovať ich o
aktivitách realizovaných v školskom preventívnom programe
· Exkurzie do koncentračných táborov a pamätných miest holokaustu
· Návštevy miest a obcí, kde boli postihnutí fašistickými represáliami Židia, Rómovia a príslušníci
ostatných národov, etník, politických a sociálnych skupín
· Organizovanie besied s pamätníkmi fašistického prenasledovania a teroru
· Realizovať prevenciu a deklarovať správnosť zdravého životného štýlu v rámci vyučovacích
predmetov ETV, OBN, NAV, TEV, CHEM, SJL, NEJ, ANJ.
· Zverejňovať odborné články v školskom časopise: Mladý technik.


Program je rozčlenený pre jednotlivé ročníky.
1.ročník
Cieľ: Aplikovať prevenčné aktivity zamerané na prevenciu závislostí a rizikového správania v školskom
prostredí zapojením sa do preventívneho programu Čistý život.
Realizovať súťaže pod názvom „Kto nepozná svoju históriu, tak sa z nej nepoučí a stále ju opakuje
“.
Cieľová skupina: prvé ročníky

2.ročník

Cieľ: Realizovať aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu šikanovania, delikvencie a kriminality, ako aj na
podporu právneho vedomia žiakov v spolupráci s PZ.
Realizovať preventívny program Duševné zdravie na stredných školách v spolupráci s CPPPaP
Ružomberok
Cieľová skupina: druhé ročníky

3.ročník

Cieľ: Ovplyvniť názor na extrémizmus, rasizmus, xenofóbiu, antisemitizmus a ostatné formy intolerancie
realizáciou prednášok a súťaží pracovníkmi Okresného riaditeľstva PZ. Vo všetkých ročníkoch v rámci
triednických hodín venovať danej problematike zvýšenú pozornosť.
Cieľová skupina: tretie ročníky, na triednických hodinách vo všetkých ročníkoch

Končiace ročníky

Cieľ: V spolupráci s CPPPaP  realizovať zážitkové besedy v oblasti predchádzania obchodovania s ľuďmi a
besedy na tému riziká práce v zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou
„Mne sa to stať nemôže“

Cieľová skupina: všetky končiace ročníky
Výchovná exkurzia do koncentračných táborov a pamätných miest holokaustu ( Múzeum holokaustu v Seredi,
Múzeum SNP v B. Bystrici, Koncentračný tábor v Osvienčime-Brezinke, Koncentračný tábor v Terezíne ).
Návšteva miest a obcí, kde boli postihnutí fašistickými represáliami Židia, Rómovia a príslušníci ostatných
národov, etník, politických a sociálnych skupín (Čierny Balog, Kremnička, Kľak, Ostrý Grúň, Lidice, Ležáky a
iné.) - výber žiakov zo všetkých tried.

Ružomberok 02.09.2016
Vypracovala : Ing. Kyseľová, koordinátor prevencie
Pre rodičov
- ako ochránim svoje dieťa pred závislosťou na drogách ?
- ako zistím, že dieťa berie drogy ?
- kde hľadať pomoc ?

Pre študentov
- potrebuješ pomôcť ?
- prečo nebrať drogy

Aktivity
-
zverejňovanie odborných článkov v školskom časopise Mladý technik
- exkurzia do Osvienčimu a Krakowa
Prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov
- smernica riaditeľa školy k prevencii šikanovania