Školský program prevencie drogových závislostí a prevencie sociálno-patologických javov na  
školský rok 2017/2018.

Preventívny program je strategický plán realizácie preventívnych aktivít počas školského roka 2017/18. Jeho  
obsah vychádza z plánu práce školy, jej výchovno-vzdelávacími cieľmi a pedagogicko-organizačnými  
pokynmi MŠ SR pre tento šk. rok.

Cieľ:
V preventívnom programe sú obsiahnuté výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu drogových  
závislostí, predchádzanie všetkých foriem násilia, agresivity, šikanovania, diskriminácie, rasizmu, intolerancie  
a xenofóbie, podporené preventívne projekty v oblasti zdravého životného štýlu a optimalizácie sociálno-
psychologickej klímy v školskom prostredí, projekty záujmovej a mimoškolskej činnosti, školské športové  
podujatia, vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia v oblasti prevencie  
sociálno-patologických javov.

Cieľovou skupinou preventívneho programu sú žiaci školy, zamestnanci školy a školského zariadenia a  
rodičia žiakov.

Cieľom preventívnych aktivít je rozvíjanie osobnostných kvalít, vytvorenie priestoru pre zmysluplné využívanie  
voľného času, výchovu k zodpovednosti za svoje zdravie a zdravý životný štýl a zníženie výskytu sociálno-
patologických javov v školskom prostredí.

Preventívny program školy a školského zariadenia je spracovaný tematicky. Aktivity preventívneho programu  
sa realizujú priebežne počas celého školského roka.


Úlohy:

· Realizovať so žiakmi prvých ročníkov test príťažlivosti drogy. S výsledkami oboznámiť  triednych  
učiteľov. Odhalené problémy riešiť v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, rodičmi,  
výchovným poradcom a odborníkmi z Rk-Prerod.
· Pokračovať v realizácii projektov zameraných na aktivity, ktoré vyjadrujú postoj žiaka k téme alebo  
historickej udalosti pod názvom „Kto nepozná svoju históriu, tak sa z nej nepoučí a stále ju  
opakuje“
· So žiakmi druhých ročníkov realizovať test a prednášky na tému:  šikanovanie. S výsledkami  
oboznámiť  triednych učiteľov. Odhalené problémy riešiť v spolupráci s triednymi učiteľmi, rodičmi,   
vedením školy, výchovným poradcom a odborníkmi z CPPPaP.
· Počas celého školského roka nadväzovať kontakty s odborníkmi a pokračovať v spolupráci s nimi.     
· Organizovať preventívne aktivity v spolupráci s Nízkoprahovým denným centrom pre deti a rodinu -  
Prerod Rk, Okresným riaditeľstvom PZ v Ružomberku, Okresnou prokuratúrou v Ružomberku, RÚVZ  
v Lipt. Mikuláši a CPPPaP v Ružomberku
· Zapájať sa do akcií, ktoré organizuje Žilinský samosprávny kraj, mesto Ružomberok.
· Podporovať činnosť žiackej školskej rady a v spolupráci s ňou organizovať rôzne mimoškolské aktivity  
pre našich študentov.
· V rámci plnenia úloh vyplývajúcich  z Koncepcie boja proti extrémizmu, rasizmu, xenofóbie,  
antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie organizovať prednášky, výchovné exkurzie, súťaže pre  
žiakov v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ  
· Zúčastňovať  sa  vzdelávacích kurzov a seminárov týkajúcich sa prevencie sociálno - patologických  
javov, ktoré zvyšujú odbornú spôsobilosť koordinátora.
· Zorganizovanie besied s pamätníkmi fašistického prenasledovania a teroru, resp. s ich rodinnými  
príslušníkmi
· Zabezpečiť spoluprácu s rodičmi, popr. zákonnými zástupcami v oblasti prevencie, informovať ich o  
aktivitách realizovaných v školskom preventívnom programe
· Exkurzie do koncentračných táborov a pamätných miest holokaustu
· Návštevy miest a obcí, kde boli postihnutí fašistickými represáliami Židia, Rómovia a príslušníci  
ostatných národov, etník, politických a sociálnych skupín
· Organizovanie besied s pamätníkmi fašistického prenasledovania a teroru
· Realizovať osvetovú činnosť, aktivity, prednášky a besedy zamerané na zvýšenie informovanosti   
žiakov  o migrantoch.
· Realizovať prevenciu a deklarovať správnosť zdravého životného štýlu v rámci vyučovacích  
predmetov ETV, OBN, NAV, TEV, CHEM, SJL, NEJ, ANJ.
· Zverejňovať odborné články v školskom časopise: Mladý technik.


Program je rozčlenený pre jednotlivé ročníky.
1.ročník
Cieľ: Aplikovať prevenčné aktivity zamerané na prevenciu závislostí a rizikového správania v školskom  
prostredí zapojením sa do preventívneho programu Čistý život.
Realizovať súťaže pod názvom „Kto nepozná svoju históriu, tak sa z nej nepoučí a stále ju opakuje
“.
Cieľová skupina: prvé ročníky

2.ročník  
Cieľ: Realizovať aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu šikanovania, delikvencie a kriminality, ako aj  
na podporu právneho vedomia žiakov v spolupráci s PZ.
Realizovať preventívny program Duševné zdravie na stredných školách v spolupráci s CPPPaP  
Ružomberok
Cieľová skupina: druhé ročníky

3.ročník  
Cieľ: Ovplyvniť názor na extrémizmus, rasizmus, xenofóbiu, antisemitizmus a ostatné formy intolerancie  
realizáciou prednášok a súťaží pracovníkmi Okresného riaditeľstva PZ. Vo všetkých ročníkoch v rámci  
triednických hodín venovať danej problematike zvýšenú pozornosť.
Cieľová skupina: tretie ročníky, na triednických hodinách vo všetkých ročníkoch

Končiace ročníky
Cieľ: V spolupráci s CPPPaP  realizovať zážitkové besedy v oblasti predchádzania obchodovania s ľuďmi a  
besedy na tému riziká práce v zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou  
„Mne sa to stať nemôže“
Cieľová skupina: všetky končiace ročníky

Výchovná exkurzia do koncentračných táborov a pamätných miest holokaustu ( Múzeum holokaustu v Seredi,  
Múzeum SNP v B. Bystrici, Koncentračný tábor v Osvienčime-Brezinke, Koncentračný tábor v Terezíne ).  
Návšteva miest a obcí, kde boli postihnutí fašistickými represáliami Židia, Rómovia a príslušníci ostatných  
národov, etník, politických a sociálnych skupín (Čierny Balog, Kremnička, Kľak, Ostrý Grúň, Lidice, Ležáky a  
iné.) - výber žiakov zo všetkých tried.

Ružomberok 30.08.2017
Vypracovala : Ing. Kyseľová, koordinátor prevencie
Pre rodičov
- ako ochránim svoje dieťa pred závislosťou na drogách ?
- ako zistím, že dieťa berie drogy ?
- kde hľadať pomoc ?

Pre študentov
- potrebuješ pomôcť ?
- prečo nebrať drogy

Aktivity
-
zverejňovanie odborných článkov v školskom časopise Mladý technik
- exkurzia do Osvienčimu a Krakowa
Prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov
- smernica riaditeľa školy k prevencii šikanovania