Prevencia

Prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov

– smernica riaditeľa školy k prevencii šikanovania

Pre študentov
Školský program prevencie drogových závislostí a prevencie sociálno-patologických javov na školský rok 2017/2018.
 
Preventívny program je strategický plán realizácie preventívnych aktivít počas školského roka 2017/18. Jeho obsah vychádza z plánu práce školy, jej výchovno-vzdelávacími cieľmi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR pre tento šk. rok.
 
Cieľ:
V preventívnom programe sú obsiahnuté výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu drogových závislostí, predchádzanie všetkých foriem násilia, agresivity, šikanovania, diskriminácie, rasizmu, intolerancie a xenofóbie, podporené preventívne projekty v oblasti zdravého životného štýlu a optimalizácie sociálno-psychologickej klímy v školskom prostredí, projekty záujmovej a mimoškolskej činnosti, školské športové podujatia, vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia v oblasti prevencie sociálno-patologických javov.
 
Cieľovou skupinou preventívneho programu sú žiaci školy, zamestnanci školy a školského zariadenia a rodičia žiakov.
 
Cieľom preventívnych aktivít je rozvíjanie osobnostných kvalít, vytvorenie priestoru pre zmysluplné využívanie voľného času, výchovu k zodpovednosti za svoje zdravie a zdravý životný štýl a zníženie výskytu sociálno-patologických javov v školskom prostredí.
 
Preventívny program školy a školského zariadenia je spracovaný tematicky. Aktivity preventívneho programu sa realizujú priebežne počas celého školského roka.
 
Úlohy:
· Realizovať so žiakmi prvých ročníkov test príťažlivosti drogy. S výsledkami oboznámiť  triednych učiteľov. Odhalené problémy riešiť v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, rodičmi, výchovným poradcom a odborníkmi z Rk-Prerod.
· Pokračovať v realizácii projektov zameraných na aktivity, ktoré vyjadrujú postoj žiaka k téme alebo historickej udalosti pod názvom „Kto nepozná svoju históriu, tak sa z nej nepoučí a stále ju opakuje“
· So žiakmi druhých ročníkov realizovať test a prednášky na tému:  šikanovanie. S výsledkami oboznámiť  triednych učiteľov. Odhalené problémy riešiť v spolupráci s triednymi učiteľmi, rodičmi, vedením školy, výchovným poradcom a odborníkmi z CPPPaP.
· Počas celého školského roka nadväzovať kontakty s odborníkmi a pokračovať v spolupráci s nimi.     
· Organizovať preventívne aktivity v spolupráci s Nízkoprahovým denným centrom pre deti a rodinu – Prerod Rk, Okresným riaditeľstvom PZ v Ružomberku, Okresnou prokuratúrou v Ružomberku, RÚVZ v Lipt. Mikuláši a CPPPaP v Ružomberku.
· Zapájať sa do akcií, ktoré organizuje Žilinský samosprávny kraj, mesto Ružomberok.
· Podporovať činnosť žiackej školskej rady a v spolupráci s ňou organizovať rôzne mimoškolské aktivity pre našich študentov.
· V rámci plnenia úloh vyplývajúcich  z Koncepcie boja proti extrémizmu, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie organizovať prednášky, výchovné exkurzie, súťaže pre žiakov v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ
· Zúčastňovať  sa  vzdelávacích kurzov a seminárov týkajúcich sa prevencie sociálno – patologických javov, ktoré zvyšujú odbornú spôsobilosť koordinátora.
· Zorganizovanie besied s pamätníkmi fašistického prenasledovania a teroru, resp. s ich rodinnými príslušníkmi
· Zabezpečiť spoluprácu s rodičmi, popr. zákonnými zástupcami v oblasti prevencie, informovať ich o aktivitách realizovaných v školskom preventívnom programe
· Exkurzie do koncentračných táborov a pamätných miest holokaustu
· Návštevy miest a obcí, kde boli postihnutí fašistickými represáliami Židia, Rómovia a príslušníci ostatných národov, etník, politických a sociálnych skupín
· Organizovanie besied s pamätníkmi fašistického prenasledovania a teroru
· Realizovať osvetovú činnosť, aktivity, prednášky a besedy zamerané na zvýšenie informovanosti žiakov  o migrantoch.
· Realizovať prevenciu a deklarovať správnosť zdravého životného štýlu v rámci vyučovacích predmetov ETV, OBN, NAV, TEV, CHEM, SJL, NEJ, ANJ.
· Zverejňovať odborné články v školskom časopise: Mladý technik.

Program je rozčlenený pre jednotlivé ročníky.

 

1.ročník
Cieľ: Aplikovať prevenčné aktivity zamerané na prevenciu závislostí a rizikového správania v školskom prostredí zapojením sa do preventívneho programu Čistý život. Realizovať súťaže pod názvom „Kto nepozná svoju históriu, tak sa z nej nepoučí a stále ju opakuje“.
Cieľová skupina: prvé ročníky
 
2.ročník  
Cieľ: Realizovať aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu šikanovania, delikvencie a kriminality, ako aj na podporu právneho vedomia žiakov v spolupráci s PZ. Realizovať preventívny program Duševné zdravie na stredných školách v spolupráci s CPPPaP Ružomberok.
Cieľová skupina: druhé ročníky
 
3.ročník  
Cieľ: Ovplyvniť názor na extrémizmus, rasizmus, xenofóbiu, antisemitizmus a ostatné formy intolerancie realizáciou prednášok a súťaží pracovníkmi Okresného riaditeľstva PZ. Vo všetkých ročníkoch v rámci triednických hodín venovať danej problematike zvýšenú pozornosť.
Cieľová skupina: tretie ročníky, na triednických hodinách vo všetkých ročníkoch
 
Končiace ročníky
Cieľ: V spolupráci s CPPPaP  realizovať zážitkové besedy v oblasti predchádzania obchodovania s ľuďmi a besedy na tému riziká práce v zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou „Mne sa to stať nemôže“
Cieľová skupina: všetky končiace ročníky
 
Výchovná exkurzia do koncentračných táborov a pamätných miest holokaustu ( Múzeum holokaustu v Seredi, Múzeum SNP v B. Bystrici, Koncentračný tábor v Osvienčime-Brezinke, Koncentračný tábor v Terezíne ). Návšteva miest a obcí, kde boli postihnutí fašistickými represáliami Židia, Rómovia a príslušníci ostatných národov, etník, politických a sociálnych skupín (Čierny Balog, Kremnička, Kľak, Ostrý Grúň, Lidice, Ležáky a iné.) – výber žiakov zo všetkých tried.
 
Ružomberok 30.08.2017
Vypracovala : Ing. Kyseľová, koordinátor prevencie