Prevencia

Prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov

– smernica riaditeľa školy k prevencii šikanovania

Pre študentov

 

Školský program prevencie drogových závislostí a prevencie sociálno-patologických javov na školský rok 2018/2019.

Preventívny program je strategický plán realizácie preventívnych aktivít počas školského roka 2018/19. Jeho obsah vychádza z plánu práce školy a pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR pre tento šk. rok.

Cieľ:

V preventívnom programe sú obsiahnuté výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu drogových závislostí, predchádzanie všetkých foriem násilia, agresivity, šikanovania, diskriminácie, rasizmu, intolerancie a xenofóbie, podpora preventívnych projektov v oblasti zdravého životného štýlu a optimalizácie sociálno-psychologickej klímy v školskom prostredí, projekty záujmovej a mimoškolskej činnosti, školské športové podujatia, vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia v oblasti prevencie sociálno-patologických javov. V súlade s problematikou ľudských práv je jeho cieľom tiež usmerňovať výchovu žiakov tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv a rozvoja medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti.

Cieľovou skupinou preventívneho programu sú žiaci školy, zamestnanci školy a školského zariadenia a rodičia žiakov.

Preventívny program školy a školského zariadenia je spracovaný tematicky. Aktivity preventívneho programu sa realizujú priebežne počas celého školského roka.

Úlohy:

 • Priebežne monitorovať správanie žiakov a zmeny, v prípade podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami žiaka.
 • Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v škole, napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram, migračná kríza.
 • Zapájať žiakov do aktivít výchovy v duchu humanizmu a vzdelávanie v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným postihnutím, rovnosti muža a ženy.
 • So žiakmi prvých ročníkov realizovať test príťažlivosti drogy. S výsledkami oboznámiť triednych učiteľov. Vzniknuté problémy riešiť v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, rodičmi, výchovným poradcom a odborníkmi z Rk-Prerod.
 • Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva.
 • Pokračovať v realizácii projektov zameraných na aktivity, ktoré vyjadrujú postoj žiaka k téme alebo historickej udalosti.
 • So žiakmi druhých ročníkov realizovať test a prednášky na tému: šikanovanie. S výsledkami oboznámiť triednych učiteľov. Odhalené problémy riešiť v spolupráci s triednymi učiteľmi, rodičmi,  vedením školy, výchovným poradcom a odborníkmi z CPPPaP.
 • Počas celého školského roka nadväzovať kontakty s odborníkmi a pokračovať v spolupráci s nimi.
 • Organizovať preventívne aktivity v spolupráci s Nízkoprahovým denným centrom pre deti a rodinu – Prerod Rk, Okresným riaditeľstvom PZ v Ružomberku, Okresnou prokuratúrou v Ružomberku, RÚVZ v Lipt. Mikuláši a CPPPaP v Ružomberku.
 • Zapájať žiakov do akcií, ktoré organizuje Žilinský samosprávny kraj, mesto Ružomberok.
 • Podporovať činnosť žiackej školskej rady a v spolupráci s ňou organizovať rôzne mimoškolské aktivity pre našich študentov.
 • V rámci plnenia úloh vyplývajúcich  z Koncepcie boja proti extrémizmu, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie organizovať prednášky, výchovné exkurzie, súťaže pre žiakov v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ.
 • Zúčastňovať  sa  vzdelávacích kurzov a seminárov týkajúcich sa prevencie sociálno – patologických javov, ktoré zvyšujú odbornú spôsobilosť koordinátora.
 • Zorganizovanie besied s pamätníkmi fašistického prenasledovania a teroru, resp. s ich rodinnými príslušníkmi.
 • Zabezpečiť spoluprácu s rodičmi, popr. zákonnými zástupcami v oblasti prevencie, informovať ich o aktivitách realizovaných v školskom preventívnom programe.
 • Organizovať exkurzie do koncentračných táborov a pamätných miest holokaustu.
 • Organizovať návštevy miest a obcí, kde boli postihnutí fašistickými represáliami Židia, Rómovia a príslušníci ostatných národov, etník, politických a sociálnych skupín.
 • Realizovať osvetovú činnosť, aktivity, prednášky a besedy zamerané na zvýšenie informovanosti  žiakov  o migrantoch.
 • Aktívne zapájať žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl.
 • Zverejňovať odborné články v školskom časopise: Mladý technik.

Program je rozčlenený pre jednotlivé ročníky.

1.ročník

Cieľ: Aplikovať preventívne aktivity zamerané na prevenciu závislostí a rizikového správania v školskom prostredí zapojením sa do preventívneho programu Čistý život.

Realizovať test príťažlivosti drogy. S výsledkami oboznámiť triednych učiteľov. Vzniknuté problémy riešiť v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, rodičmi, výchovným poradcom a odborníkmi z Rk-Prerod.

Cieľová skupina: prvé ročníky

 2.ročník

Cieľ: Realizovať aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu šikanovania, delikvencie a kriminality, ako aj na podporu právneho vedomia žiakov v spolupráci s PZ.

Realizovať preventívny program Duševné zdravie na stredných školách v spolupráci s CPPPaP Ružomberok a výchova k ľudským právam, organizovať besedy z cieľom väčšej informovanosti o migrantoch. Zapojiť žiakov do ­Európskeho týždňa športu na podporu športu a pohybovej aktivity žiakov.

Cieľová skupina: druhé ročníky

3.ročník

Cieľ: Ovplyvniť názor na extrémizmus, rasizmus, xenofóbiu, antisemitizmus a ostatné formy intolerancie realizáciou prednášok a súťaží pracovníkmi Okresného riaditeľstva PZ. Vo všetkých ročníkoch v rámci triednických hodín venovať danej problematike zvýšenú pozornosť.

Cieľová skupina: tretie ročníky, na triednických hodinách a prednáškach vo všetkých ročníkoch

Končiace ročníky

Cieľ: V spolupráci s CPPPaP  realizovať zážitkové besedy v oblasti predchádzania obchodovania s ľuďmi a besedy na tému riziká práce v zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou „Mne sa to stať nemôže“

Cieľová skupina: všetky končiace ročníky

Výchovná exkurzia do koncentračných táborov a pamätných miest holokaustu ( Múzeum holokaustu v Seredi, Múzeum SNP v B. Bystrici, Koncentračný tábor v Osvienčime-Brezinke, Koncentračný tábor v Terezíne ). Návšteva miest a obcí, kde boli postihnutí fašistickými represáliami Židia, Rómovia a príslušníci ostatných národov, etník, politických a sociálnych skupín (Čierny Balog, Kremnička, Kľak, Ostrý Grúň, Lidice, Ležáky a iné.) – výber žiakov zo všetkých tried.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín Aktivita Forma Realizuje Rozsah hodín Ročník  
 

 

 

september

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

október

Test príťažlivosti drogy dotazník

 

koordinátor  

2 VH

 

prvý

Šikanovanie v škole  

prednáška

OR PZ  

1 VH

 

druhý

Smernica k riešeniu šikanovania smernica triedni učitelia 1 VH v každej triede (2 VH) prvý,

rodičia

 

 

Indikátor užívania drog  

leták

koordinátor  

učitelia

rodičia

 

Extrémizmus, rasizmus, xenofóbia, antisemitizmus a ostatné formy intolerancie

TH

Beseda s pamätníkom fašistického prenasledovania súťaž „Kto nepozná svoju históriu, tak sa z nej nepoučí a stále ju opakuje“

Triedni učitelia 1 VH v každej triede  

 

 

všetky ročníky, beseda, súťaž v 3. ročníkoch

 
Čistý život

 

 

zážitková beseda

 

 

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodina

 

2 VH v každej triede (spolu  8VH)  

 

prvý

 

Zdravie a bezpečnosť v školách  

Svetový deň výživy

Plagát, nástenka

 

 

všetky

ročníky

vyučujúci

 

Koordinátor,

Vyučujúci TSV

 

 

 

 

november

Výchovný koncert

 

Multimediálny antidiskriminačno-motivačný koncert Koordinátor,

vyučujúci

4 VH  

všetci žiaci

 
  Projekt Ružomberok mesto prevencie  

Žiacka konferencia,…

Mesto Ružomberok 6 VH výber žiakov  
 

 

 

december

Červené stužky Besedy, nástenka, test, film Anjeli koordinátor

 

6 VH  

všetky ročníky

 
 

 

„Mne sa to stať nemôže“ Zážitková beseda OR PZ 2 VH končiace ročníky  
 

 

 

 

Január

Extrémizmus, rasizmus, xenofóbia, antisemitizmus  

beseda

Okresné riaditeľstvo PZ

 

1 VH v každej triede (2 VH)  

tretí

 
  Trestnoprávna zodpovednosť Beseda, prednáška PZ Ružomberok 1 VH v každej triede (2 VH)  

 

druhý

 
  Výchova k ľudským právam Filmové predstavenie s tematikou ľudských práv koordinátor 4 VH všetky ročníky  
február Čistý život Zážitková beseda Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 2 VH v každej triede (spolu  8VH)  

 

prvý

 
  Prevencia extrémizmu a radikalizmu, problematika migrantov Zážitková beseda OR PZ 2 VH tretie ročníky  
 

 

marec

 

Tolerancia a ľudské práva Beseda

Manuál KOMPAS a KOMPASITO

Olympiáda ľudských práv – súťaž

Triedni učitelia 1VH v každej triede (spolu 5VH) všetky ročník  
  Prevencia extrémizmu a radikalizmu Výchovná exkurzia do koncentračných táborov a pamätných miest holokaustu Tridni učitelia 1 deň výber žiakov z jednotlivých tried
 

apríl

„Mne sa to stať nemôže“ Zážitková beseda OR PZ 2 VH  

končiace ročníky

 

 

 
  Duševné zdravie na SŠ Zážitková beseda CPPPaP 2 VH druhý  
máj Duševné zdravie Zážitková beseda CPPPaP 2 VH druhý  
 

 

jún

 

 

 

Výlet s čistou hlavou

koncoročný výlet s aktivitami bez alkoholu, cigariet triedni učitelia

 

 

 

10VH

 

 

druhý

tretí

 
vyhodnotenie aktivít prevencie dotazník koordinátor  

2 VH

 jedna trieda z každého ročníka  

 

Ružomberok 30.08.2018

Vypracovala : Ing. Kyseľová, koordinátor prevencie