Ružomberský priemyslovák
Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti našej školy,

občianske združenie Ružomberský priemyslovák bolo založené s cieľom aktívne pomáhať pri modernizácii technických  
prostriedkov vyučovania na Strednej odbornej škole polytechnickej Ružomberok, pri podpore odborného vzdelávania  
žiakov a učiteľov školy a podpore nadaných žiakov zo sociálne slabších rodín.

Aby občianske združenie mohlo plniť svoje poslanie, potrebuje  finančné prostriedky. Preto každá podpora z Vašej  
strany prispieva k zlepšeniu podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov školy.

Kvapka nie silou, ale vytrvalosťou hĺbi kameň. Preto spojenie i malých finančných súm, ktoré predstavujú 2 % z Vašich  
daní môže vyústiť do väčšej sumy, ktorú už možno využiť na nové moderné učebné pomôcky i vzdelávacie aktivity žiakov  
a učiteľov našej školy.

Naše občianske združenie nemá zamestnancov. Správna rada aj ostatní členovia združenia vykonávajú túto činnosť v  
prospech školy bez nároku na odmenu.


Tlačivo v PDF - po stiahnutí je možné dopisovať údaje


Podrobné informácie o postupe pri poukazovaní 2% nájdete na www.rozhodni.sk.

Údaje na vyplnenie prijímateľa :

Ružomberský priemyslovák
Sládkovičova ulica 62
034 01  Ružomberok
IČO : 36139106
DIČ : 2021653612

Ďakujeme za Vašu podporu.

Ing. Eva Böhmová, v. r.
predsedníčka OZ Ružomberský priemyslovák
OZ Ružomberský priemyslovák kúpilo a zapožičalo pre SOŠP v minulých rokoch tento majetok :

Za zdaňovacie obdobie roku 2013 sme získali spolu 654,08 €.
V roku 2014 sme získané peniaze použili nasledovne :

- mapa automobilov - názorná učebná pomôcka                                    100,00 €
- poradca podnikateľa - predplatné 2014                                                 49,90 €
- 4 dataprojektory                                                                              1276,80 €
- premietacie plátno                                                                              40,00 €
- nástenné hodiny do učební                                                                  14,00 €
   - oprava CNC stroja                                                                             400,08 €

Rok 2013

- reklamné materiály pre školu                                                              85,80 €
- reproduktory do učební VYT (12 ks)                                                   108,00 €
- program AutoCAD 2014 do učební VYT (35 licencií, polovica sumy)      283,00 €
- nástenné hodiny do učební (7 ks)                                                        49,41 €
- drobný materiál - batérie, diaľkové ovládanie                                         49,00 €
   - skener                                                                                             103,02 €

Rok 2012

- 3 dataprojektory v hodnote                                                               1222,46 €