Schválený počet tried a žiakov prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné a učebné odbory pre školský rok 2018 / 2019