Cieľom práce s mládežou v školskej knižnici je viesť žiakov k získavaniu potreby samovzdelávania, ktoré by
sa pre nich stalo samozrejmosťou a ktorú by ako nutnosť pociťovali po celý život.

- pomáhať pri rozvoji čítania a čitateľskej gramotnosti,
- formovať kladný vzťah ku knihe,
- naučiť žiakov vedieť sa orientovať v knižnici, vyhľadávať samostatne literatúru,
- formovať postoj žiakov k významným spoločenským a kultúrnym udalostiam,
- prehlbovať poznanie histórie národa a regiónu,
- napomáhať pri rozvíjaní individuálnych schopností a záujmov žiakov,
- umožňovať aktívne využívať voľný čas,
- poskytovať možnosť oddychu a zábavy,
- spoluprácou s vyučujúcimi podporovať výchovno-vzdelávací proces.


Vybavenie školskej knižnice:

   - počítač, tlačiareň, kopírka
   - počet titulov odbornej literatúry: 577 kníh
- počet titulov beletrie: 1745 kníh

Knižnica je otvorená:
Pondelok:  13.15 - 15.00  ( PaedDr. Viera Vanková )
Streda:       13.15 - 15.00  ( Mgr. Zdenka Mojská )
Štvrtok:      13.30 - 14.30  nepárny týždeň ( Mgr. Katarína Konečná )
                    12.30 - 13.30  párny týždeň ( Mgr. Katarína Konečná )     
Školská knižnica