Školská knižnica

Cieľom práce s mládežou v školskej knižnici je viesť žiakov k získavaniu potreby samovzdelávania, ktoré by
sa pre nich stalo samozrejmosťou a ktorú by ako nutnosť pociťovali po celý život.
 
– pomáhať pri rozvoji čítania a čitateľskej gramotnosti,
– formovať kladný vzťah ku knihe,
naučiť žiakov vedieť sa orientovať v knižnici, vyhľadávať samostatne literatúru,
– formovať postoj žiakov k významným spoločenským a kultúrnym udalostiam,
– prehlbovať poznanie histórie národa a regiónu,
– napomáhať pri rozvíjaní individuálnych schopností a záujmov žiakov,
– umožňovať aktívne využívať voľný čas,
– poskytovať možnosť oddychu a zábavy,
– spoluprácou s vyučujúcimi podporovať výchovno-vzdelávací proces.
 
Vybavenie školskej knižnice:
 
– počítač, tlačiareň, kopírka
– počet titulov odbornej literatúry: 577 kníh
– počet titulov beletrie: 1745 kníh
 
Knižnica je otvorená:

Pondelok:  13.15 – 15.00  ( PaedDr. Viera Vanková )
Streda:        13.15 – 15.00  ( Mgr. Zdenka Mojská )
Štvrtok:      13.30 – 14.30  nepárny týždeň ( Mgr. Katarína Konečná )
                     12.30 – 13.30  párny týždeň ( Mgr. Katarína Konečná )