Na našej škole pôsobí školská psychologička Mgr. Michaela Šaffová. Obrátiť sa na ňu môžu žiaci a učitelia osobne počas konzultačných hodín, alebo e-mailom.

Konzultačne hodiny : každý utorok od  8:00  do 12:00 v školskej knižnici

V prípade potreby, podľa individuálnej dohody aj inokedy.
E-mail : psychologicka.rk@gmail.com


HLAVNÁ NÁPLŇ PRÁCE

Pracovať so študentmi s problémami v správaní a uskutočňovať prevenciu sociálno-patologických javov.

Spolupracovať pri riešení problémov študentov v učení.

Robiť výber a spolupodieľať sa na starostlivosti o nadaných a talentovaných študentov.

Diagnostikovať učebný štýl u študentov a následne stanoviť odporúčania, ako sa efektívne učiť. Spolupracovať s
  výchovným poradcom pri profesionálnej orientácii a voľbe povolania.

Diagnostikovať schopnosti, záujmy ašpirácie, postoje, motiváciu a zlaďovať profesionálne záujmy študentov s ich
  osobnými predpokladmi.

Skúmať sociálnu klímu a sociálne vzťahy v problematických triedach.

Poskytovať poradenstvo učiteľom v rámci ich profesie. Poskytovať poradenstvo rodičom pri optimalizácii štýlov výchovy.

Spolupracovať na zvyšovaní psychologickej spôsobilosti žiakov, učiteľov na vybrané témy v rámci sociálnych
  kompetencií, zručností, psychohygieny, EQ.
Školská psychologička
Školská psychologička : Mgr. Michaela Šaffová