Školský psychológ

Mgr. Nadežda Ledajová, školský psychológ
kontakt: ledajova@sosprk.sk

Konzultačné hodiny:

streda 7.00-12.00 ( kanc. C 210, 1. posch)
V prípade potreby je možné dohodnúť si termín individuálne.

Aké činnosti vykonáva školský psychológ na škole?

Úlohou školského psychológa je spolupodieľať sa na vytváraní optimálneho prostredia pre výchovno-vzdelávací proces a vytváraní optimálnych podmienok pre zdravý telesný, psychický a sociálny vývin žiakov.

Školský psychológ poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu žiakom v oblasti výchovy, vzdelávania a osobnostného rozvoja. Poskytuje  psychologické poradenstvo a konzultácie ich zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a iným odborným zamestnancom školy. Vykonáva orientačnú psychologickú diagnostiku a spolupracuje prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní žiakov. V škole spolupracuje s výchovným poradcom, koordinátorom prevencie, ale aj s CPPPaP, CŠPP, zdravotníckymi zariadeniami a inými poradenskými organizáciami, ktoré sú nápomocné pri riešení výchovno-vzdelávacích ťažkostí a iných problémoch vyskytujúcich sa v prostredí školy.

Školský psychológ je viazaný mlčanlivosťou, etickým kódexom práce školského psychológa a zákonom o ochrane osobných údajov !

Študenti, neváhajte kontaktovať školského psychológa, keď:

 • máte problémy s učením
 • máte problémy so sústredením, motiváciou
 • vás trápi tréma, strach zo skúšania
 • potrebujete podporu a pomoc pri riešení osobných problémov
 • vás trápi akýkoľvek problém, s ktorým si neviete rady
 • sa potrebujete o niečom porozprávať a ujasniť si niektoré veci a neviete, komu sa zveriť
 • máte problémy vo vzťahoch so spolužiakmi, s rodičmi či s učiteľmi
 • riešite otázku sebarozvoja, zdravého sebavedomia a sebaprezentácie
 • máte problém so zvládaním svojich emócií, nálad a prežívania
 • sa rozhodujete o výbere vášho budúceho povolania a chcete sa poradiť aká vysoká škola bude pre vás vhodná
 • sa ocitnete v krízovej životnej situácii alebo v akejkoľvek situácii, v ktorej si neviete dať rady

Pedagógovia, neváhajte kontaktovať školského psychológa, keď:

 • riešite vzdelávacie a výchovné problémy žiakov
 • hľadáte cestu vedúcu k zlepšeniu atmosféry v triede, k zlepšeniu spolupráce medzi žiakmi navzájom, medzi učiteľmi a žiakmi
 • riešite otázky svojho ďalšieho profesijného alebo osobnostného rozvoja
 • máte pocit, že je toho už na vás veľa

 Rodičia, neváhajte kontaktovať školského psychológa, keď:

 • máte záujem konzultovať výchovné problémy alebo problémy vo vzdelávacom procese vašich detí
 • sa rozhodujete spolu s vašimi deťmi o voľbe ich budúceho povolania

 Užitočné linky: