školský psychológ

Mgr. Lenka Chovanová

Školská psychologička

Email: chovanova@sosprk.sk

Konzultačné hodiny po dohode

Čo robí školský psychológ na škole?

Školský psychológ poskytuje poradenské služby žiakom, ich zákonným zástupcom a učiteľom v oblasti výchovy, vzdelávania a osobnostného rozvoja.

Vo vzťahu k študentom pomáha riešiť:

– študijné a adaptačné ťažkosti (zhoršený prospech v škole, problémy s koncentráciou, motiváciou, spôsobom učenia sa, trémy a strachu zo skúšky, problém zvyknúť si na nové šk. prostredie, alebo iné zmeny v živote,…)

– ťažkosti v osobnom živote (problémy vo vzťahu s partnermi, priateľmi, rodičmi, učiteľmi, spolužiakmi,…)

– iné špecifické ťažkosti a problémy (zvládanie stresu a záťaže, zmeny nálady a prežívania,…)

– otázky osobnostného rozvoja (sebarozvoj, sebavedomie, sebaprezentácia,…)

Vo vzťahu k rodičom ponúka možnosť:

– obrátiť sa v prípade potreby konzultácie výchovných či vzdelávacích problémov Vašich detí

Školský psychológ je viazaný mlčanlivosťou a profesijným etickým kódexom.

LINKY:

Liga za duševné zdravie: http://www.dusevnezdravie.sk/

Linka detskej dôvery (telefonické poradenstvo): www.linkadeti.sk

Linka detskej istoty (telefonické poradenstvo): www.ldi.sk

IPcko (poradenstvo cez chat): ipcko.upside.sk Drogový informačný portál: http://www.infodrogy.sk/ Prevencia šikanovania: http://www.sikana.eu/, http://www.prevenciasikanovania.sk/ Linka detskej istoty: http://www.unicef.sk/sk/ldi/telefonicka-ldi/ Pomoc obetiam násilia: http://www.pomocobetiam.sk/, http://www.i-psychologia.sk/