Študijné a učebné odbory SOŠ polytechnickej
3918 M technické lýceum

Jedná sa o štvorročný odbor ukončený maturitnou skúškou (maturitné vysvedčenie). Odbor je vhodný pre žiakov, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole technického zamerania. V 3.ročníku si vyberajú žiaci blok odborných predmetov z oblasti
strojárstva alebo informatiky.

Absolvent
strojárskeho zamerania ovláda základy strojárskej konštrukcie a technológie, prácu v programoch AutoCAD a NX 6, prácu na obrábacích strojoch (fréza, sústruh), základy zvárania elektrickým oblúkom, základy programovania vo vyššom programovacom jazyku, tvorbu programov pre NC stroje a môže po skončení strednej školy pracovať ako konštruktér v strojárskej firme, technológ, kontrolór výroby, programátor NC strojov a pod.

Absolvent
informatického zamerania ovláda prácu vo viacerých grafických programoch a vyšších programovacích jazykoch, základy tvorby web stránok, základy práce v programoch NX 6 a AutoCAD, tvorbu videa, pozná konštrukciu počítača a ovláda jeho diagnostiku  a môže po skončení  školy pracovať ako pracovník v grafickej firme, počítačový technik, programátor, tvorca web stránok a pod.
Všetky odbory sú určené pre chlapcov aj dievčatá, výnimkou je športová trieda.
2697 K mechanik elektrotechnik

Jedná sa o štvorročný odbor ukončený maturitnou skúškou (maturitné vysvedčenie) a záverečnou skúškou (výučný list). Žiaci si od 3.ročníka vyberajú svoje zameranie, podľa počtu žiakov a záujmu sa jedná o informačné technológie, silnoprúdovú techniku a autoelektroniku.

Medzi odborné predmety zamerania
informačné technológie patria: počítačové siete, technické vybavenie počítačov, programové vybavenie počítačov, počítačová grafika, programovanie a absolvent sa môže zamestnať ako počítačový technik, servisný technik, správca počítačovej siete a pod.

Medzi odborné predmety zamerania
silnoprúdová technika patria: grafické systémy v silnoprúdovej technike, elektrické stroje a prístroje, využitie elektrickej energie, rozvod elektrickej energie, merania v silnoprúdovej technike a absolvent sa môže zamestnať ako montážny technik pre priemyselné a domové inštalácie, servisný technik a pod.

Medzi odborné predmety zamerania
autoelektronika patria: elektronika motorových vozidiel, elektropríslušenstvo automobilovej techniky, opravárenstvo a diagnostika a automobilová technika a absolvent sa môže zamestnať ako diagnostický technik v autoservise, nákupca elektroniky, odborník na testovanie elektroniky v motorových vozidlách a pod.
UČEBNÉ ODBORY


2433 H obrábač kovov

Jedná sa o trojročný odbory ukončený záverečnou skúškou (výučný list). V tomto učebnom odbore sa žiaci pripravujú na výkon povolania a odborných činností v oblasti strojárstva. Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky. Dobre sa orientuje v technologických postupoch opráv a konštrukcie strojov a strojných zariadení.

Možné uplatnenie absolventa:

Absolventi sú pripravení tak, aby sa mohli uplatniť pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, ale i pri obsluhe CNC strojov.

Po ukončení prípravy v učebnom obore a po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky je absolvent pripravený na výkon práce pri strojnom a ručnom obrábaní materiálov, opravách strojov a zariadení, ale i ďalších postoch strojárskej výroby.
Športová trieda so zameraním na futbal

Športová trieda sa otvára v študijných odboroch
2413 K mechanik strojov a zariadení3759 K komerčný pracovník v doprave, ktoré sú ukončené maturitnou skúškou (maturitné vysvedčenie) a záverečnou skúškou (výučný list). Žiaci majú rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy o športovú prípravu a upravené učebné plány telesnej a športovej výchovy zamerané na futbal. Do prihlášky na štúdium je potrebné k číslu študijného odboru pripísať poznámku športová trieda (futbal).

Podmienky prijatia:
žiak hrá aktívne futbal (za futbalový klub, resp. telovýchovnú jednotu, minimálne regionálnu súťaž), vykazuje dobrý zdravotný stav potvrdený športovým lekárom a úspešne vykoná psychotesty, úspešne vykoná previerky pohybových schopností zameraných na futbal a prijímaciu skúšku zo SJL a MAT. Pre žiakov zo vzdialenejších regiónov je možnosť ubytovania v školskom internáte SOŠP, ktorý sa nachádza v areáli školy.

Žiaci sa v odbore
2413 K mechanik strojov a zariadení naučia ručne opracúvať kovové aj nekovové materiály, tvoriť technickú dokumentáciu v CAD programoch a samostatne pracovať na klasických strojoch (sústruh, fréza, tvárniace stroje). Žiaci sú schopní vytvoriť dokumentáciu, vyhľadať a odstrániť poruchy na strojoch a zohľadniť použitie materiálov a energií. Po ukončení štúdia môže absolvent pracovať ako majster strojárskej výroby, sústružník, frézar, zvárač, obrábač kovov, montážny technik a pod.

Žiaci sa v odbore
3759 K komerčný pracovník v doprave naučia organizovať, riadiť a zabezpečovať cestnú a mestskú dopravu, oboznámia sa so základnými právnymi normami potrebnými pre činnosť medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy, spoznajú vlastnosti vozidla podľa konštrukcie a druhu nákladu, oboznámia sa s podmienkami na prepravu nebezpečných nákladov, cestovnými poriadkami a naučia sa zostaviť vzorový turnusový poriadok. Absolvent tohto odboru môže pracovať ako technický a ekonomický pracovník v doprave, dispečer, komerčný pracovník v špedičnej kancelárii alebo kontajnerovej preprave, technický zamestnanec v oblasti mestskej hromadnej, vnútroštátnej alebo medzinárodnej dopravy a pod.
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

Jedná sa o trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou (výučný list). Žiaci sa v tomto odbore naučia ovládať obsluhu výrobne elektrickej energie, prevádzkovať a opravovať vonkajšie aj vnútorné elektrické rozvody NN, skúšať a obsluhovať všetky základné elektrické stroje a prístroje a sú schopní využívať štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku.

Súčasťou vzdelania žiakov je získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike pre vykonávanie činnosti na zariadeniach do 1000 V vrátane bleskozvodov. Po ukončení štúdia môže absolvent pracovať ako elektrotechnický pracovník vo výrobe, elektromontér, montážny technik priemyselnej a domovej inštalácie a pod.
ŠTUDIJNÉ ODBORY

2679 K mechanik - mechatronik
Jedná sa o štvorročný odbor ukončený maturitnou skúškou (maturitné vysvedčenie) a zároveň výučným listom.

Odbor pripravuje žiakov pre prácu v oblasti
strojárskych a elektronických odborov, CNC strojov, predovšetkým pre mechatronické strojové systémy. Odbor je vhodný pre všetkých žiakov, ktorí majú aj záujem pokračovať v štúdiu na rôznych druhoch vysokých škôl technického zamerania.

Absolvent ovláda zostavenie, montáž, oživenie, inštalovanie, odstraňovanie porúch, údržbu a prevádzku častí alebo celých automatizovaných výrobný systémov. Má potrebné znalosti na výkon činnosti konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového technika. Vie aplikovať softvér pre ovládanie CNC strojov.
2487 H 01 autoopravár - mechanik a 2487 H 02 autoopravár - elektrikár

Jedná sa o trojročné odbory ukončený záverečnou skúškou (výučný list).

Žiaci sa v odbore
2487 H 01 autoopravár - mechanik naučia samostatne vykonávať činnosti pri výrobe, servise a opravách automobilov a po ukončení štúdia vedia posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, zvoliť pracovné postupy, prípravné práce a pri práci s vozidlom použiť štandardnú opravárenskú techniku. Absolvent odboru môže pracovať ako automechanik, servisný technik, diagnostik, predajca alebo nákupca súčiastok a pod.

V odbore
2487 H 02 autoopravár - elektrikár sa žiaci naučia vykonávať elektroinštalačné práce, elektroopravu automobilu a údržbu elektrických strojov a zariadení.

Počas štúdia môžu žiaci absolvovať zváračský kurz.