Informácie o škole
SOŠP v Ružomberku poskytuje stredné odborné vzdelanie a úplné stredné odborné vzdelanie chlapcom aj dievčatám vo viacerých študijných a učebných odboroch formou denného alebo večerného štúdia. Jedna trieda v každom ročníku je športová so zameraním na futbal.
Areál školy tvorí hlavná budova, v ktorej sú učebne teoretického vyučovania, školský internát a  školská jedáleň. Vo vedľajších budovách sú odborné učebne, telocvičňa a dielenské priestory.

Teoretické vyučovanie sa realizuje v klasických, špecializovaných a odborných učebniach. Škola má dobre vybavenú odbornú učebňu strojárskych predmetov, automobilových predmetov, 8 odborných učební výpočtovej techniky, učebne elektropredmetov, elektrotechnické laboratóriá. Ďalšie učebne sú špecializované na vyučovanie matematiky, slovenského jazyka, cudzích jazykov a  fyziky.
Vyučujúci jednotlivých predmetov sú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci s dlhoročnou pedagogickou a odbornou praxou, ktorí sa snažia dopĺňať materiálne vybavenie učební o didaktickú techniku a nové učebné pomôcky. Napríklad automobilové predmety využívajú na vyučovanie ako učebnú pomôcku automobil KIA, na strojárskych predmetoch žiaci pracujú v programoch NX 6 a AutoCAD 2014 a majú k dispozícii plotter, na praktickom vyučovaní bude uvedený do prevádzky NC stroj, budúci informatici kreslia v programe CorelDRAW X6 a programujú vo vyššom programovacom jazyku a pod.  Dve učebne sú vybavené interaktívnou tabuľou, v takmer každej učebni sú počítače a dataprojektory. Škola umožňuje žiakom v rámci odborných exkurzií návštevu rôznych podnikov, firiem a výstav.
Sme radi, že sa žiaci aktívne zapájajú do rôznych súťaží, vzorne reprezentujú školu a dosahujú dobré výsledky nielen na úrovni mesta, ale i kraja a celého Slovenska. Napríklad 2. miesto v celoštátnom kole SOČ, víťaz v medzinárodnej súťaži vo zváraní, úspechy v súťažiach ZENIT. Najväčší úspech v športovej oblasti dosiahli žiaci športovej triedy, ktorí sa stali majstrami Slovenska vo futbale SŠ a postúpili na majstrovstvá sveta do Brazílie.

Odborný výcvik sa realizuje v dielňach, ktoré sa nachádzajú v areáli na Sládkovičovej ulici aj v priestoroch Mondi SCP a.s. Dielne sú dostatočne vybavené na to, aby sa žiaci naučili ručne aj strojovo opracúvať kovové aj nekovové materiály, zapájať elektrické rozvody, či skladať počítačové zostavy.

V areáli školy je minifutbalové ihrisko, ihrisko na streetball, sektor na skok do diaľky a oddychová zóna.