Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie, vysokoškolské štúdium a  
získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských  
princípov.

Škola by sa mala stať otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej  
vzdelávacej a spoločenskej činnosti.Školské vzdelávacie programy SOŠP 2017 - 2018

ŠO - študijný odbor
UO - učebný odbor
NŠ - nadstavbové štúdium
Školské vzdelávacie programy SOŠP